Bestuur, middelen en regio

Bestuur, middelen en regio

Bestuur, middelen en regio

Bestuur, middelen & regio

Nijmegen, dienstbare en moderne stad

Het gemeentebestuur staat in dienst van de inwoners en de ondernemers van Nijmegen. De Nijmeegse VVD is voorstander van een kleine, betrouwbare, transparante en voor iedereen toegankelijke overheid. Zowel persoonlijk als digitaal. Regels zijn belangrijk, maar vastgeroeste bureaucratie is achterhaald. Handhaving, controle en toezicht moet volgens de regels toegepast worden en de gemeente moet hier transparant in zijn. De Nijmeegse VVD is tegen onnodige, geldverslindende referenda.

Regionale samenwerking is essentieel. Zowel met onze omliggende gemeenten als met onze buren in Duitsland. Veel zaken waar we ons mee bezighouden en die onze inwoners en bedrijven raken houden niet op bij de gemeentegrens of de landsgrens. Zaken als woningbouw, bereikbaarheid, economische vraagstukken, duurzaamheid en lobbyen vragen om sterke regionale samenwerking. De Economic Board, Oost NV, de Groene Metropool regio en de Euregionale samenwerking zijn hier stevige voorbeelden van. Hiervan zien we de noodzaak wanneer duidelijk is dat dit voor Nijmegen voordeel oplevert.

Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt opgebracht door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. Gemeenten krijgen steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan in alle gemeenten onder druk. Daarom is het belangrijk dat de gemeente Nijmegen helder en transparant verantwoording aflegt over de besteding van belastinggeld.

De Nijmeegse VVD wil:

    • inkomsten en uitgaven structureel in balans hebben en transparant verantwoorden. Bewoners en ondernemers krijgen eenvoudige inzage waar geld aan is besteed en wat het bereikte effect is;
    • structurele uitgaven dekken met structurele middelen. Incidentele meevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven;
    • de lokale heffingen, zoals de OZB, de toeristenbelasting en de rioolheffing omlaag. Nijmegen behoort tot de duurste gemeenten van Nederland. Een gemeente hoort geen inkomenspolitiek te bedrijven;
    • minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat deze na invoering het eeuwige leven lijken te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen in een horizonbepaling hoe lang deze geldig is;
    • de hondenbelasting afschaffen. Nijmegen is een van de laatste steden waar je nog betaalt voor je trouwe viervoeter.