Zorg en welzijn

Zorg en Welzijn.

Zorg en welzijn

Zorg & welzijn

Nijmegen, zorgzame en rechtvaardige stad

Een gezonde levensstijl verkleint de kans dat je aangewezen wordt op de zorg. Daarom wil de Nijmeegse VVD voorlichting over gezondheid en de voordelen van het maken van gezonde keuzes, te beginnen bij de jongste Nijmegenaren. Het project Gezonde basisschool van de Toekomst laat goede resultaten zien en Nijmegen moet zich bij dit initiatief aansluiten. Daarnaast willen we dat elke basisschool een moestuin kan en mag aanleggen zodat kinderen op een speelse manier met gezonde voeding in aanraking komen.

Hoe goed we voorlichting en preventie ook vormgeven; vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg waarin onze inwoners centraal staan. Hulp moet zo dicht mogelijk bij huis worden georganiseerd. Hierdoor vraagt het weinig aanpassing aan het dagelijks leven en kun je in je eigen buurt goed oud worden.

Veel inwoners zijn aangewezen op mantelzorgers. We zijn trots dat veel Nijmegenaren met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat zij overbelast raken, bijvoorbeeld door het faciliteren van ontzorgmomenten zoals een logeervoorziening (respijtzorg). Daarnaast is het belangrijk om een centrale plek in te richten waar mantelzorgers terecht kunnen voor vragen en informatie. De gemeente geeft een ‘mantelzorgcompliment’ om hen tegemoet te komen. Daarnaast is speciale aandacht nodig voor jeugdige mantelzorgers.

De Nijmeegse VVD wil:

  • het mogelijk maken om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen. De oprichting van de brede basisteams voorziet in deze behoefte. Als zwaardere hulp noodzakelijk is, worden Nijmegenaren daarbij goed op weg geholpen;
  • zorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en beschikbaar houden. Hiervoor moet goed worden gekeken welke zorg passend is. Niet elke zorgvraag vraagt ook om een zorgoplossing. Soms spelen er andere zaken. Goede indicatiestelling is essentieel;
  • inwoners zoveel als mogelijk zelf de regie laten voeren over de hulp die ze krijgen, waarbij we de bureaucratie beperken;
  • dat wijk- en buurthuizen voorzieningen zijn waar onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten en steunen. Daarmee zijn zij ook een belangrijk onderdeel van de collectieve voorzieningen op het gebied van welzijnszorg en een instrument tegen eenzaamheid.

Ook voor zorg geldt dat elke overheidseuro maar één keer uitgegeven kan worden. Om de zorg beschikbaar te houden voor iedereen is controle op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de geleverde zorg nodig. De Nijmeegse VVD wil dat de gemeente hiervoor een toezichtstrategie maakt en samenwerking zoekt met bestaande initiatieven zoals het informatieknooppunt Zorgfraude. Daarnaast willen we dat er goede controle is en op maat hulp wordt geboden aan iedereen die er niet uitkomt. Op deze manier valt niemand buiten de boot en vindt er geen onbedoelde fraude plaats. Echte fraude pakken we aan.

Jeugdzorg

In onze stad zijn ouders verantwoordelijk voor het opvoeden en het begeleiden van hun kinderen naar volwassenheid. We helpen daarbij door kinderen op een veilige manier te laten opgroeien en hun talenten te laten ontwikkelen. Wanneer dat niet vanzelf gaat en jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. We willen escalatie voorkomen. Hierbij is een scherpe afbakening van wat we scharen onder jeugdzorg en indicatiestelling van essentieel belang. Nog te vaak krijgen kinderen en jongeren jeugdzorg voor zaken die horen bij het leren en het opgroeien. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet uitsluitend besteed worden aan jeugdzorg. Bij het inzetten van ondersteuning of jeugdzorg moet ook goed gekeken worden naar de gezinssituatie. Hiervoor ligt een belangrijke taak bij de GGD, scholen en de brede basisteams.

De wachtlijsten in de zorg moeten korter. Acute hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling moet altijd beschikbaar zijn. Als we met onorthodoxe maatregelen een doorbraak voor elkaar kunnen krijgen, doen we dat. Als het niet langer mogelijk is voor kinderen om thuis te wonen is goede pleegzorg nodig tot de situatie thuis het weer toestaat om naar huis te gaan. In Nijmegen zijn er veel pleegouders die hier op een fantastische manier een bijdrage aan leveren. Obstakels die worden ervaren bij het leveren van pleegzorg moeten worden weggenomen. Daarnaast wil de Nijmeegse VVD de komende jaren specifiek aandacht voor plekken in de crisispleegzorg.

Levensloop

In Nijmegen kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven. Ouderen in Nijmegen moeten zich prettig en veilig voelen in hun eigen omgeving. De allerbeste ouderenzorg op maat vinden we vanzelfsprekend. We moeten voorkomen dat ouderen onnodig moeten verhuizen uit hun vertrouwde omgeving. Als het moment komt dat je vader, moeder of jijzelf naar een verpleeghuis moet verhuizen, dan is dat al moeilijk genoeg. De meeste mensen kijken er erg tegenop om niet meer in hun eigen huis en vertrouwde omgeving te wonen. En als kind of kleinkind deel je in dat verdriet. Het laatste wat je daarbij kunt gebruiken, zijn verhalen over slechte zorg zoals plascontracten en het ontbreken van warme maaltijden in het weekend. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vindt de Nijmeegse VVD het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt.

De Nijmeegse VVD wil: 

  • dat de oudere centraal staat. We willen dat zij kunnen kiezen voor het verpleeghuis waar ze zich het meest thuis voelen. Daarom moet het geld de bewoner volgen en niet andersom. De zorg moet worden ingekocht op basis van de vraag. Dat geeft bestuurders een extra stimulans om ervoor te zorgen dat de zorg in hun instelling goed is;
  • overleg met ouderen, maatschappelijke organisaties en de gemeente dat resulteert in een vitaal en duurzaam ouderenbeleid waarbij men elkaar gevraagd en ongevraagd advies kan geven;
  • Nijmegenaren die hun hele leven hard hebben gespaard niet bestraffen met een extra hoge eigen bijdrage.