Bereikbaarheid en parkeren

Bereikbaarheid & parkeren

Bereikbaarheid en parkeren

Bereikbaarheid & parkeren

Nijmegen, bereikbare stad

De bereikbaarheid van Nijmegen neemt steeds verder af. Files zijn aan de orde van de dag. De Nijmeegse VVD vindt dat Nijmegen beter bereikbaar moet zijn. Op alle manieren: te voet, met de fiets, met het OV en zeker ook met de auto. Verkeersveiligheid en doorstroming moet daarbij centraal staan. Op welke manier je jezelf verplaatst, is ieders eigen keuze.

Voor de fiets, het OV en voor voetgangers zijn de zaken goed geregeld in Nijmegen. Maar voor de auto en vrachtverkeer is de bereikbaarheid van en binnen Nijmegen slecht. In de toekomst wordt dit alleen maar erger. Dat komt door het versmallen van wegen enerzijds en de groei van de stad anderzijds. Stilstaand verkeer en files zijn niet alleen vervelend. Ze zijn ook slecht voor de luchtkwaliteit en het leef-en vestigingsklimaat van Nijmegen.

Wij willen dat het verkeer daar rijdt waar het echt moet zijn. Bewoners en bezoekers hebben zelf verantwoordelijkheid om te kiezen voor het meest passende vervoer voor hun activiteit. De gemeente moet goede en goedkope alternatieven voor de auto, zoals deelmobiliteit, faciliteren. Tegelijkertijd zorgen we voor voldoende ruimte op de wegen voor mensen die afhankelijk zijn van de auto. Voor hun werk, hun bedrijf of omdat zij minder goed ter been zijn. De komende vier jaar maken we een inhaalslag voor autobereikbaarheid.

Hoofdwegen

Het hoofdwegennet is in de afgelopen jaren verder en verder afgeknepen. Daardoor zijn er meer files en zien we dat het verkeer andere routes zoekt. Sluipverkeer en overlast in woonwijken neemt toe. De Nijmeegse VVD wil dat dit afknijpbeleid ophoudt.

De Nijmeegse VVD wil:

 • investeren in wegcapaciteit en betere op- en afritten;
 • meer fiets- en voetgangerstunnels en -bruggen om kruisend verkeer te verminderen;
 • de maximum snelheid verhogen van 50 naar 70 wanneer dit de doorstroom en de luchtkwaliteit verbetert;
 • verkeerslichten zo afstellen dat de doorstroom verbetert, bijvoorbeeld met groene golven.

We vergroten de wegcapaciteit op lokale ontsluitingswegen zoals de Graafseweg als dit de files in de stad vermindert. We kijken ook naar de toekomst. Als Nijmegen 10.000 woningen gaat bouwen, gaan we er niet vanuit dat al die mensen zichzelf altijd allemaal op de fiets verplaatsen.

Parkeren

Parkeren is voor veel inwoners en bedrijven een zeer belangrijk onderwerp. De Nijmeegse VVD wil voldoende parkeergelegenheid voor bewoners nabij hun huis. Het is onwenselijk dat er geen parkeerruimte meer georganiseerd wordt voor bewoners van nieuwe woningen in het centrum. Niet iedereen heeft de luxe om op de fiets naar het werk te gaan. Het invoeren van betaald parkeren in een steeds groter wordend gebied verplaatst het probleem. Er zijn gewoonweg te weinig parkeerplaatsen.

De Nijmeegse VVD wil:

 • slimmer gebruik maken van parkeergarages en parkeerterreinen, bijvoorbeeld met avond- en weekendvergunningen voor bewoners en hun bezoek;
 • geen betaald parkeren in woonwijken, maar een blauwe zone met maximale parkeerduur. Bewoners en hun bezoek parkeren gratis. Uiteraard combineren we dit met strenge handhaving;
 • goede transferia met snelle OV- en fietsverbindingen aan de rand van de stad;
 • goed vindbare en betaalbare parkeerplaatsen bij alle Nijmeegse treinstations;
 • goede en veilige parkeerplekken als overnachtingsoptie voor vrachtverkeer aan de rand van de stad.

Regionaal wegennet

De komende jaren komen er in de stad 10.000 woningen bij, waarvan de bewoners gaan zorgen voor extra verkeersbewegingen. Gezien de kwetsbare binnenstedelijke infrastructuur moet het wegennet rondom Nijmegen optimaal zijn. Nijmegen moet zich maximaal inzetten om een betere verbinding met Duitsland te bewerkstelligen.

De Nijmeegse VVD wil:

 • zo snel mogelijk een verbeterde ontsluiting richting Duitsland, bijvoorbeeld via het voormalig spoorlijntraject Nijmegen-Kleve;
 • de A73 en A15 zo snel mogelijk doortrekken;
 • de A12 zo snel mogelijk verbreden.

Fiets

Het fietsnetwerk is goed op orde, maar er zijn een aantal gevaarlijke punten in de stad. Door onduidelijkheid ontstaan gevaarlijke situaties tussen fietsers, wandelaars en gemotoriseerd verkeer. Bijvoorbeeld rondom het station, het ROC en bij het snelfietspad in Lent. De Nijmeegse VVD wil dat voor deze en andere gevaarlijke locaties veilige oplossingen komen die de doorstroom niet verder hinderen.

Openbaar vervoer

Het is belangrijk dat het openbaar vervoer van hoge kwaliteit is met een goede verbinding tussen stad en regio. Daarin ziet de Nijmeegse VVD de voordelen van innovatieve vormen van openbaar vervoer, zoals snelbussen, mobility as a service en deelscooters. Bij de inrichting en aanbesteding van het openbaar vervoer kiezen we voor een uitbreiding van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Deze zogeheten HOV-lijnen hebben een hogere intensiteit op de belangrijke verbindingen in de stad (bijvoorbeeld van station naar ziekenhuis of naar wijken als Dukenburg, Lindenholt en Nijmegen-Noord), aangevuld met vraaggestuurd OV. Voor minder mobiele inwoners moeten deur-tot-deur opties mogelijk zijn, tot het overstappen optimaal is geregeld en zij dit onafhankelijk voor elkaar kunnen krijgen.