Wind artikel 3

Windkrachtig: Onderzoek de rol van wind op ons Nijmeegs klimaat

Wind artikel 1

Het klimaat verandert en dat raakt ons allemaal. Hittegolven in steden, overstromingen in straten en droogte in bosrijke gebieden; de temperatuurstoename heeft grote gevolgen voor mens, dier en milieu. Dit vraagt om de juiste maatregelen in onze stad. We zullen maatregelen moeten treffen waarmee we ons enerzijds aanpassen aan het veranderende klimaat en, anderzijds, verdere klimaatverandering voorkomen en inperken. Want waarborging van de leefbaarheid van onze inwoners, nu en in de toekomst, vraagt om actie in de meest brede zin.

De klimaatstressstestanalyse van de gemeente Nijmegen bevindt zich momenteel in fase 1, wat betekent dat in beeld wordt gebracht wat de potentiële kwetsbaarheden zijn voor de 3 thema’s zoals bovenstaand genoemd: hitte, wateroverlast en droogte. Hier zijn mooie stappen in gemaakt en de ogen staan binnen onze gemeente dezelfde, gelukkig de juiste, kant op. Wel zou VVD Nijmegen graag zien dat er naast deze drie thema’s aandacht uitgaat naar de beperkingen van wind en hoe het windelement als verkoelende factor kan worden benut om de hittestress in Nijmegen in te dammen. Dit zou, in tegendeel tot wanneer wij ons door wind laten tegenwerken, op stadsniveau potentieel resulteren in enorme besparingen en een betere hitteregulering in onze stad.

VVD Nijmegen heeft daarom, afgelopen woensdag 16 november 2022, de wethouder gevraagd naar haar zienswijze en de mogelijkheden om meer onderzoek uit te laten voeren naar welke rol wind - zowel qua beperkingen als qua kansen - kan spelen in een van de grote vraagstukken van dit decennia: hittestress. Hierop heeft VVD Nijmegen de toezegging gekregen dat ook het element wind, naast de al genoemde thema’s binnen de klimaatstresstestanalyse, een plaats zal krijgen in de vaststelling van verdere aanpak.