Wonen en veiligheid

Wonen & veiligheid

Wonen en veiligheid

Wonen & veiligheid

Nijmegen, prettig wonen in veilige wijken

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. De Nijmeegse VVD wil meer mogelijkheden om je huis aan te passen of om door te stromen naar een volgende woning. Er is in Nijmegen een ernstig tekort aan woningen. (Toekomstige) Nijmegenaren die op zoek zijn naar een huis en vooral studenten en starters op de woningmarkt voelen hiervan de pijn. Nijmegen heeft een enorme opgave voor de toekomst; bouwen, bouwen, bouwen. Regionaal heeft Nijmegen afspraken gemaakt en de komende jaren voegen we 10.000 woningen toe aan de stad. Maar daarmee zijn we er nog niet. Om dit te realiseren moeten we snelle, maar zorgvuldige keuzes maken.

De realiteit is hierbij dat de ruimte schaars is en dat we ook met elkaar vele andere functies in de stad ruimte willen geven. Nieuwe wijken moeten ook voldoende groen en leefbaar zijn. Daarom is het onvermijdelijk dat Nijmegen meer de hoogte in gaat. Daarbij willen we dat Nijmegen aan de slag gaat met duurzame woonvormen zoals gestapelde eengezinswoningen en groenvoorzieningen op en aan hoogbouw.

De Nijmeegse VVD wil:

 • de doorstroom naar woningen die passen bij de behoefte of wensen van inwoners stimuleren;
 • dat er bij nieuwbouw rekening wordt gehouden met (toekomstige) (zorg)behoefte;
 • functiemenging waar dit mogelijk is bij toekomstige bouwprojecten, zonder dat bewoners moeten gaan wonen op plekken waar zij last gaan ondervinden van industrie;
 • de woningnood bestrijden door het tempo te verhogen waarmee we bouwen in Nijmegen-Noord; daar is voldoende ruimte en kan extra ruimte aangekocht worden;
 • het verder bebouwen van bestaande woonlocaties, zonder dat dit ten koste gaat van parken of groen.

De Nijmeegse VVD wil extra inzetten op starterswoningen. Er worden op dit moment alleen sociale huurwoningen en dure koopwoningen en appartementen gebouwd. Op deze manier krijgen de starters en de middenklasse geen kans in Nijmegen. We willen dat er huizen te koop zijn in alle soorten, maten en segmenten. De starterswoning bestaat niet meer en daardoor zitten jonge werkenden veel te lang vast op studentenkamers. Zij krijgen geen enkele kans op de woningmarkt. De verkoop van sociale huurwoningen aan de bewoners van deze woningen is hierbij een deel van de oplossing. Dit geeft woningcorporaties weer meer ruimte om woningen te bouwen voor mensen die al lang op de wachtlijst staan.

Wijken

De Nijmeegse VVD is trots op de Nijmeegse buurten en wijken. Zij zijn het fundament van onze stad. Nijmegenaren zijn over het algemeen erg tevreden over hun woon-en leefklimaat. Dat moeten we vasthouden. De communicatie tussen gemeente en bewoners is hierbij erg belangrijk. We willen kortere lijntjes, in plaats van een gemeente die meer op afstand staat. We bestrijden sluipverkeer en parkeeroverlast.

De Nijmeegse VVD wil:

 • initiatieven vanuit de wijken tegen overlast, zwerfafval, hangjeugd en criminaliteit ondersteunen met geld en middelen;
 • in alle wijken voldoende voorzieningen voor alle leeftijden (supermarkten, gezondheidscentra, sport- en speellocaties en ontmoetingsplekken zoals wijkcentra);
 • groenere wijken. We voegen groen toe op plekken waar dat kan. Zo worden onnodig versteende ruimtes aangepakt en komt er meer groen in plaats van stenen;
 • in elke wijk een wijkmanager.

Veiligheid & leefbaarheid

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze stad en ons thuis. Zonder veiligheid geen vrijheid. De Nijmeegse VVD wil dat iedereen in Nijmegen veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Niemand wordt als boef geboren. We willen dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen preventie en (hard) aanpakken. We willen dan ook dat er nauw wordt samengewerkt tussen scholen, politie, wijkagenten, handhaving, gemeente, jongerenwerkers en ouders. Ondermijnende criminaliteit en witwaspraktijken worden aangepakt. Preventieve projecten die overlast en schooluitval vanuit de wijken aanpakken worden gesteund, bijvoorbeeld met geld en/of het beschikbaar stellen van ruimte. Het programma Futsal Chabbab dat onder andere in Dukenburg, Waterkwartier en Lindenholt draait is hiervan een mooi voorbeeld.

De Nijmeegse VVD wil:

 • cameratoezicht in het centrum en op plekken waar vaak overlast vastgesteld of ervaren wordt;
 • meer toezichthouders en handhavers;
 • handhaven op overlast op de Waalstrandjes, de kades en de oevers, in plaats van deze te sluiten;
 • gebruik maken van data-analyse om ondermijnende criminaliteit op te sporen en aan te pakken.

Huiselijk geweld en kindermishandeling worden niet getolereerd en verdienen de hoogste prioriteit. Waar indicaties zijn van kindermishandeling of mishandeling van huisdieren, moet dit herkend worden door hulpinstanties. Hulp moet direct beschikbaar zijn.

De Nijmeegse VVD wil dat samen met de regiogemeenten gezocht wordt naar een locatie voor Skaeve Huse. Dit geldt ook voor soortgelijke initiatieven. Hierbij geldt altijd de harde voorwaarde dat er een veiligheidsplan wordt opgesteld in samenwerking met de buurt, de ondernemers, de zorgaanbieders en de veiligheidsdiensten.

Vrijheid & diversiteit

Vrijheid, diversiteit en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in Nijmegen. Daar zijn we trots op en daar staan we voor. We maken geen onderscheid tussen afkomst, religie, seksualiteit of gender en bieden een veilig thuis voor de LHBTIQ+-gemeenschap. De Nijmeegse VVD wil organisaties of individuen die zich schuldig maken aan discriminatie, intolerantie en/of geweld keihard aanpakken. De gemeente werkt niet samen met instanties die zich schuldig maken aan discriminatie. (Financiële) steun wordt dan direct en volledig gestopt. Veel vooroordelen komen voort uit onwetendheid, daarom vinden we het belangrijk dat er voorlichting wordt gegeven over diversiteit op scholen en tijdens de inburgering. Dit weigeren is onacceptabel.

Afval & gladheid

We wonen graag in een schone, leefbare wijk. We vinden het normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. Hoewel de DAR fantastisch werk levert zorgt het ophaalrooster ervoor dat er altijd wel ergens in Nijmegen grote hoeveelheden afval op straat klaar ligt om opgehaald te worden. Dit brengt het risico met zich mee dat het afval gaat zwerven of dat het thuis (te) lang bewaard moet worden.

De Nijmeegse VVD wil:

 • meer prullenbakken op plekken waar afval wordt achtergelaten, zo voorkomen we zwerfvuil;
 • dat het restafval wekelijks wordt opgehaald;
 • strenge handhaving bij afvaldumping;
 • bij het aanleggen van nieuwe rioolstelsels het regenwater scheiden van het huishoudelijk afvalwater. We stimuleren het gebruik van minder water en staan positief tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water;
 • meer groen in tuinen stimuleren. Dit is de goedkoopste oplossing om wateroverlast tegen te gaan;
 • bij gladheid ook in de wijken strooien en sneeuwruimen, zodat mensen veilig de straat op kunnen.