spotlight-image

Visie voor de Nijmeegse binnenstad

Visie voor de Nijmeegse binnenstad

Op de politieke avond van 16 november sprak de raad met de wethouder over de koers voor de binnenstad: hoe moet deze er over 10 jaar uitzien? Namens de Nijmeegse VVD gaf Sanne Buursink-de Graaf de volgende inbreng.

De binnenstad is een belevingsplek. Om te winkelen, te ontmoeten, te wandelen en te ontspannen. Tegelijkertijd is het de op een na grootste werklocatie van onze stad; een plek waar veel mensen hun inkomen verdienen. En, niet in de laatste plaats, is het een woonwijk waar veel (en steeds meer) Nijmegenaren hun thuis hebben, gezinnen stichten en ook ouder worden. De Nijmeegse VVD heeft voor deze koers de volgende uitgangspunten meegegeven.

Autoluw vraagt om durf en lef

De Nijmeegse VVD wil een autoluwe binnenstad. Maar we willen wel dat de binnenstad toegankelijk blijft voor bewoners die dat nodig hebben en goed natuurlijk bereikbaar voor bezoekers. Van alles een beetje helpt daarbij niet. Een autoluwe binnenstad vraagt om een integrale visie, durf en het aanpakken van de consequenties. En dat kan alleen als we ervoor zorgen dat er rondom het centrum, aan de randen van de binnenstad, goede parkeergarages komen voor bezoekers en bewoners. Zoals bij Kelfkensbos, de Hezelpoort en de Wedren. Dit wordt extra belangrijk als straks de parkeergarages van de Mariënburg en Molenpoort gaan sluiten.

Autoluw kan in onze ogen echt alleen als er grote transferia aan de randen van de stad komen voor bezoekers en bewoners komen met snelle en goedkope OV/fietsverbindingen naar de binnenstad. Tegelijkertijd moet de stad maatwerk kunnen blijven leveren aan de bewoners van de binnenstad wanneer zij op de auto aangewezen zijn om zich te kunnen verplaatsen of als zij zorg behoeven. Daarnaast moeten er ook moedige besluiten genomen gaan worden over lastige Nijmeegse vraagstukken. Hoe ver willen we dat de (elektrische) fiets en de bus het centrum in komen? En waar geven we de voetgangers echt voorrang? De Nijmeegse VVD bereidt een motie voor om ervoor te zorgen dat een integraal, realistisch en toekomstbestendig mobiliteitsscenario voor de binnenstad onderdeel gaat zijn van de visie en de koers voor de binnenstad!

Onderbouwde keuzes voor de ruimtelijke inrichting

Verder vindt de Nijmeegse VVD dat het voor het inrichten van de binnenstad en het maken van de ruimtelijke keuzes essentieel is dat er goed gekeken kan worden naar hoeveel ruimte er in de toekomst nodig is voor detailhandel en horeca. De Nijmeegse VVD gaat het college dus via een motie vragen om een koop-en bezoekersstromenonderzoek uit te voeren en met de raad te delen zodat de keuzes die worden gemaakt ook onderbouwd, verstandig en controleerbaar zijn. Zo worden huidige en toekomstige ondernemers niet geconfronteerd met overmoedige cijfers, overbewinkeling en te ambitieuze inschattingen van horecabehoeftes op basis waarvan zij hun investeringen doen.

Werkgelegenheid in balans

Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor werkgelegenheid in balans in het centrum. De VVD ziet dat detailhandel en horeca oververtegenwoordigd zijn. Dat zijn conjunctuurgevoelige sectoren. Er is in de binnenstad nauwelijks ruimte voor andere vormen van werkgelegenheid. Bij de visie op de binnenstad en de ontwikkeling van nieuwe binnenstedelijke locaties wil de Nijmeegse VVD dat er aandacht komt voor werkgelegenheid in andere sectoren dan horeca en detailhandel. Er moet ook ruimte zijn voor kantoorfuncties, maatschappelijke voorzieningen en ambachtelijke bedrijven. Weg met het obligate winkelstripje met een koffietentje onder elk appartementsgebouw. Maak ruimte voor publieke voorzieningen, kleine en groeiende ondernemers in de dienstverlening, de spin-offs van de universiteit en de HAN en het ambacht. De wethouder heeft aangegeven dat hij dit mee gaat nemen.

Luister naar bewoners en ondernemers: schoon, opgeruimd, veilig en groen

Vanzelfsprekend vroeg de Nijmeegse VVD ook aandacht voor de concrete zaken die de leefbaarheid voor bewoners en de aantrekkelijkheid voor bezoekers nu en in de toekomst verhogen. Uit gesprekken met bewoners en ondernemers komt duidelijk naar voren dat schoon, opgeruimd, veilig en groen voor hen de belangrijkste thema’s zijn. In de binnenstad van nu en in de toekomst zien zij net als de Nijmeegse VVD dus ook graag dat groen de norm wordt, dat bewoners en bedrijven hun afval ondergronds kwijt kunnen (hier link naar artikel over ondergronds afvalinzameling en onze moties) en dat er stevig gehandhaafd wordt op de verrommeling van de openbare ruimte (ook als dit fiesten betreft). Er moet op de weinige bezoekersparkeerplaatsen die hard nodig zijn voor bijvoorbeeld mantelzorgers ook controles plaatsvinden. En er moet crowd management/camerabewaking komt op bekend hotspots, al dan niet mobiel, zodat dit kan meebewegen met het waterbedeffect dat ontstaat door handhaving.

Publicatiedatum: 21 november 2022